Nizhny Novgorod Stadium, foto: facebook.com

Fotka, Foto Nizhny Novgorod Stadium, foto: facebook.com